"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Giới thiệu website Công báo Lịch sử Công báo Việt Nam Hệ thống website Công báo  
Công báo là ấn phẩm thông tin chính thức của Nhà nước, do Chính Phủ thống nhất quản lý, đăng văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế đã có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản pháp luật khác theo quy định của pháp luật. Công báo gồm có Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Văn phòng Chính phủ xuất bản và Công báo cấp tỉnh do Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xuất bản.
Công báo tỉnh Quảng Bình được xuất bản dưới hai hình thức: Công báo in và Công báo điện tử. Công báo in được xuất bản, phát hành rộng rãi đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu và cấp phát miễn phí cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Công báo điện tử được khai thác miễn phí tại địa chỉ: http://congbao.quangbinh.gov.vn.
Nội dung văn bản đăng tải trên Công báo Quảng Bình gồm:
  • Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
  • Văn bản do cơ quan, người có thẩm quyền ở cấp tỉnh xử lý văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật.
  • Văn bản đính chính văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
  • Danh mục văn bản, quy định hết hiệu lực thi hành do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở cấp tỉnh lập, gửi đăng Công báo.
  • Văn bản pháp luật khác do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

                Cấu trúc Công báo điện tử tỉnh Quảng Bình bao gồm 5 mục: 

  • Mục Công báo: Đăng tải các văn bản pháp luật theo từng số Công báo.
  • Mục Văn bản quy phạm pháp luật: Đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
  • Mục Văn bản theo lĩnh vực: Liệt kê và sắp xếp các văn bản đăng Công báo theo các lĩnh vực.
  • Mục Văn bản hết hiệu lực: Liệt kê các văn bản hết hiệu lực thi hành theo năm ban hành và cơ quan ban hành.
  • Tra cứu văn bản: Tìm kiếm nhanh văn bản pháp luật đã được đăng tải trên công báo.
Cơ sở pháp lý:

1. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

2. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

3. Quyết định số 2818/QĐ-UBND ngày 12/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng bình về việc cấp phát miễn phí Công báo tỉnh Quảng Bình;

4. Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 29/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng bình về việc bổ sung đối tượng cấp phát miễn phí Công báo tỉnh;

5. Quyết định số 186/QĐ-VPUBND ngày 17/01/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh Quảng Bình về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học - Công báo thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Cơ quan chủ quản của Trang Công báo tỉnh Quảng Bình là Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan quản trị là Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh).

 

          Mọi ý kiến đóng góp, xin gửi tới:

         Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh Quảng Bình
         Địa chỉ: 06 Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình
         Điện thoại: 0232. 3821729 - 0232. 3823457(402)
         Fax: 0232. 3822791
         Email: congbaoqb@quangbinh.gov.vn

 

51,226,769 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner