Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 08 + 09 xuất bản ngày 20-02-2010: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-12-2009 Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010. (từ trang 03 đến trang 15)
17-12-2009 Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về dự toán thu chi ngân sách Nhà nước huyện năm 2010. (từ trang 16 đến trang 21)
18-12-2009 Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về việc phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2008. (từ trang 22 đến trang 23)
18-12-2009 Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010. (từ trang 24 đến trang 27)
18-12-2009 Nghị quyết số 25/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010. (từ trang 28 đến trang 31)
18-12-2009 Nghị quyết số 26/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2010. (từ trang 32 đến trang 39)
21-12-2009 Nghị quyết số 104/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010. (từ trang 40 đến trang 44)
21-12-2009 Nghị quyết số 105/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. (từ trang 45 đến trang 47)
24-12-2009 Nghị quyết số 69/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về dự toán thu, chi ngân sách huyện; phân bổ vốn đầu tư phát triển và dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước huyện năm 2010. (từ trang 48 đến trang 72)
24-12-2009 Nghị quyết số 71/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về hỗ trợ phát triển nông nghiệp năm 2010. (từ trang 73 đến trang 75)
24-12-2009 Nghị quyết số 72/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. (từ trang 76 đến trang 81)
24-12-2009 Nghị quyết số 73/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010. (từ trang 82 đến trang 84)
11-01-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2010 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện; nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp huyện năm 2010 cho ngân sách các xã, thị trấn. (từ trang 85 đến trang 111)
27-12-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc ban hành Danh mục hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào Kho Lưu trữ huyện. (từ trang 112 đến trang 123)
51,233,918 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner