Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 33 xuất bản ngày 30-11-2009: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-10-2009 Quyết định số 2991/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển trồng cây lâm nghiệp phân tán giai đoạn 2010 - 2015 tỉnh Quảng Bình. (từ trang 03 đến trang 04)
27-10-2009 Quyết định số 3063/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè - Thu năm 2009. (từ trang 05 đến trang 06)
02-11-2009 Quyết định số 3123/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch mạng lưới cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2010. (trang 07)
09-11-2009 Quyết định số 3218/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch "Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 - 2012" thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008 - 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 08 đến trang 20)
11-11-2009 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh trong 2 năm 2009 - 2010, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ III. (từ trang 21 đến trang 24)
17-11-2009 Quyết định số 3307/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh. (từ trang 25 đến trang 29)
19-11-2009 Quyết định số 3330/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ về công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. (từ trang 30 đến trang 44)
23-11-2009 Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình. (từ trang 45 đến trang 49)
09-11-2009 Chỉ thị số 19/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc tăng cường công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2012 trên địa bàn huyện Minh Hóa. (từ trang 50 đến trang 52)
10-10-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra huyện Tuyên Hóa. (từ trang 53 đến trang 59)
51,234,130 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner