Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 11 + 12 xuất bản ngày 30-11-2006: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-09-2006 Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình Phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2006 - 2010. (từ trang 03 đến trang 23)
11-09-2006 Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Bình. (từ trang 24 đến trang 33)
11-09-2006 Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục giao đất làm nhà ở, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình và cá nhân theo cơ chế "Một cửa". (từ trang 34 đến trang 43)
11-09-2006 Chỉ thị số 31/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn, củng cố và tăng cường hoạt động của tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, các doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh Quản lý. (từ trang 44 đến trang 45)
27-09-2006 Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Bình. (từ trang 46 đến trang 54)
06-10-2006 Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tạm thời không áp dụng đơn giá thuê đất tăng thêm trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. (từ trang 55 đến trang 56)
06-10-2006 Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách khuyến khích phát triển thủy sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 57 đến trang 64)
11-10-2006 Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn. (từ trang 65 đến trang 82)
11-10-2006 Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định nhiệm vụ, quyền hạn về công tác nội vụ của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. (từ trang 83 đến trang 85)
01-11-2006 Chỉ thị số 33/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh công tác đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư XDCB trong những tháng cuối năm 2006. (từ trang 86 đến trang 88)
06-11-2006 Quyết định số 46/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thủy sản Quảng Bình. (từ trang 89 đến trang 96)
13-11-2006 Chỉ thị số 34/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình. (từ trang 97 đến trang 99)
03-07-2006 Quyết định số 328/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện về phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII nhiệm kỳ 2005 - 2010. (từ trang 100 đến trang 120)
51,224,488 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner