Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
HĐND thị xã Ba Đồn
HĐND huyện Bố Trạch
HĐND thành phố Đồng Hới
HĐND huyện Lệ Thủy
HĐND huyện Minh Hóa
HĐND huyện Quảng Ninh
HĐND huyện Quảng Trạch
HĐND huyện Tuyên Hóa
UBND thị xã Ba Đồn
UBND huyện Bố Trạch
UBND thành phố Đồng Hới
UBND huyện Lệ Thủy
UBND huyện Minh Hóa
UBND huyện Quảng Ninh
UBND huyện Tuyên Hóa

Tổng tập Công báo năm 2023

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 05-01-2007: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2006 Nghị quyết số 59/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bãi bỏ, điều chỉnh và quy định mới mức thu và tỷ lệ sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. (từ trang 03 đến trang 13)
07-12-2006 Nghị quyết số 61/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2007 của tỉnh Quảng Bình. (từ trang 14 đến trang 15)
08-12-2006 Nghị quyết số 62/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2007. (từ trang 16 đến trang 47)
08-12-2006 Nghị quyết số 63/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Quảng Bình năm 2007. (từ trang 48 đến trang 60)
08-12-2006 Nghị quyết số 64/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án thực hiện lộ trình tăng phí nước thải, chất thải rắn đối với Dự án vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình. (từ trang 61 đến trang 63)
08-12-2006 Nghị quyết số 65/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung số lượng và mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. (từ trang 64 đến trang 65)
08-12-2006 Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. (từ trang 66 đến trang 72)
08-12-2006 Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2007. (từ trang 73 đến trang 75)
26-12-2006 Nghị quyết số 133/TT-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Đính chính các Nghị quyết số 58, số 59 ngày 07/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 76 đến trang 78)
18-12-2006 Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kế hoạch số 15-KH/TU, ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. (từ trang 79 đến trang 89)
18-12-2006 Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc "Ban hành tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2010". (từ trang 90 đến trang 97)
18-12-2006 Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2007 và thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn năm 2007 - 2010 tỉnh Quảng Bình. (từ trang 98 đến trang 110)
21-12-2006 Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế về vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. (từ trang 111 đến trang 124)
47,510,551 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner