"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2010 Ngày 30 tháng 01 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
04-01-2010 Nghị quyết số 131/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 03
04-01-2010 Nghị quyết số 132/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 04
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-12-2009 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010. 27
25-12-2009 Quyết định số 3729/QĐ-UBND về việc giao tổng chỉ tiêu biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp, biên chế để thực hiện chế độ công chức dự bị và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2010. 30
28-12-2009 Quyết định số 3755/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2010. 47
28-12-2009 Quyết định số 3765/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án Phát triển Du lịch bền vững Tiểu vùng Mê Kông tỉnh Quảng Bình. 56
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-12-2009 Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 05
28-12-2009 Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình. 38
53,008,976 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner