"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17           Năm 2010 Ngày 30 tháng 4 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-04-2010 Quyết định số 693/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. 03
14-04-2010 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn Nhà nước năm 2010. 11
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới
26-03-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới. 15
26-03-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới. 20
26-03-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới. 26
26-03-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới. 32
26-03-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới. 38
26-03-2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới. 45
26-03-2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới. 53
53,017,419 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner