"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08 + 09           Năm 2010 Ngày 20 tháng 2 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy
17-12-2009 Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010. 03
17-12-2009 Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND về dự toán thu chi ngân sách Nhà nước huyện năm 2010. 16
18-12-2009 Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2008. 22
18-12-2009 Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010. 24
18-12-2009 Nghị quyết số 25/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010. 28
18-12-2009 Nghị quyết số 26/2009/NQ-HĐND về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2010. 32
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh
21-12-2009 Nghị quyết số 104/2009/NQ-HĐND về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010. 40
21-12-2009 Nghị quyết số 105/2009/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 45
Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa
24-12-2009 Nghị quyết số 69/2009/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách huyện; phân bổ vốn đầu tư phát triển và dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước huyện năm 2010. 48
24-12-2009 Nghị quyết số 71/2009/NQ-HĐND về hỗ trợ phát triển nông nghiệp năm 2010. 73
24-12-2009 Nghị quyết số 72/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 76
24-12-2009 Nghị quyết số 73/2009/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010. 82
Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa
11-01-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2010 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện; nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp huyện năm 2010 cho ngân sách các xã, thị trấn. 85
Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa
27-12-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào Kho Lưu trữ huyện. 112
52,945,971 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner