"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25           Năm 2010 Ngày 30 tháng 8 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa
09-08-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 03
09-08-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND về phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách huyện và ngân sách cấp huyện năm 2009. 09
10-08-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND nGHỊ QUYẾT Về Chương trình xây dựng Nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng cuối năm 2010. 39
Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa
26-07-2010 Nghị quyết số 77/2010/NQ-HĐND về việc phê duyệt Tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2009. 42
26-07-2010 Nghị quyết số 78/2010/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 45
26-07-2010 Nghị quyết số 79/2010/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết sử dụng đất thị trấn Đồng Lê để xây dựng trụ sở Liên đoàn Lao động huyện. 52
26-07-2010 Nghị quyết số 80/2010/NQ-HĐND về việc Quy hoạch chung thị trấn Đồng Lê và vùng phụ cận (Lê Hóa, Sơn Hóa) đến năm 2025. 54
Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch
30-07-2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế. 59
53,340,105 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner