"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22           Năm 2010 Ngày 20 tháng 7 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-07-2010 Nghị quyết số 139/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011. 03
08-07-2010 Nghị quyết số 140/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 04
09-07-2010 Nghị quyết số 144/NQ-HĐND về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện. 30
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-06-2010 Quyết định số 1441/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển lớp, học sinh cho các trường THPT, phổ thông cấp 2 và 3, trung tâm GDTX và KTTH - HN huyện, thành phố năm học 2010 - 2011. 32
28-06-2010 Quyết định số 1459/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2010. 37
30-06-2010 Quyết định số 1479/QĐ-UBND về việc "Phê duyệt Đề án chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Lâm Công nghiệp Long Đại thành Công ty TNHH Một thành viên Lâm Công nghiệp Long Đại". 40
13-07-2010 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc chấn chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. 48
14-07-2010 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011. 53
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-07-2010 Nghị quyết số 141/2010/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình. 05
09-07-2010 Nghị quyết số 142/2010/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung một số mục tiêu xã hội hóa giáo dục và đào tạo tại Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 8. 13
09-07-2010 Nghị quyết số 143/2010/NQ-HĐND về việc chuyển đổi các trường trung học phổ thông (THPT) và mầm non bán công sang công lập, công lập tự chủ tài chính. 15
09-07-2010 Nghị quyết số 145/2010/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 21
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-07-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND về tổ chức, tên gọi, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tỉnh Quảng Bình. 44
52,936,103 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner