"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29           Năm 2013 Ngày 30 tháng 8 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-08-2013 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Bình. 03
27-08-2013 Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 12
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch
31-07-2013 Nghị quyết số 99/2013/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. 18
31-07-2013 Nghị quyết số 100/2013/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 21
31-07-2013 Nghị quyết số 101/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2012. 30
31-08-2013 Nghị quyết số 102/2013/NQ-HĐND về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 - 2015 của huyện Quảng Trạch. 32
Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh
06-08-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2013 - 2015. 38
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-08-2013 Quyết định số 1886/QĐ-UBND về việc bổ sung Quy hoạch mạng lưới cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012 - 2015. 46
19-08-2013 Quyết định số 1983/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thu hút nhân tài năm 2013. 48
53,338,456 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner