"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2013 Ngày 08 tháng 2 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-01-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND quy định về trình tự, hồ sơ và thời hạn giải quyết đối với một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực văn hóa áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 04
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh
21-12-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND về phân bổ nguồn vốn chi đầu tư phát triển năm 2013. 08
21-12-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 14
21-12-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND về phân loại đơn vị hành chính huyện Quảng Ninh. 18
21-12-2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Quảng Ninh. 20
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch
28-12-2012 Nghị quyết số 185/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 22
28-12-2012 Nghị quyết số 186/2012/NQ-HĐND về Kế hoạch sử dụng đất năm 2013. 35
28-12-2012 Nghị quyết số 187/2012/NQ-HĐND về Dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013 của huyện Quảng Trạch. 39
28-12-2012 Nghị quyết số 188/2012/NQ-HĐND về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2013. 68
28-12-2012 Nghị quyết số 189/2012/NQ-HĐND về phân bổ vốn đầu tư phát triển huyện Quảng Trạch năm 2013. 95
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2012 Quyết định số 3129/QĐ-CT phê duyệt trữ lượng đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường trong "Báo cáo thăm dò mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Khe Ngang, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình". 107
20-12-2012 Quyết định số 3130/QĐ-CT phê duyệt trữ lượng đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường trong "Báo cáo thăm dò mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Cụt Tai, xã Quảng Tiên, huyện Quảng Trạch và Lèn Vịnh, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình". 109
26-12-2012 Quyết định số 3202/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 111
26-12-2012 Quyết định số 3203/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 112
26-12-2012 Quyết định số 3204/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 113
26-12-2012 Quyết định số 3205/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 114
26-12-2012 Quyết định số 3206/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 115
26-12-2012 Quyết định số 3207/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 116
26-12-2012 Quyết định số 3208/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 117
28-12-2012 Quyết định số 3241/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử. 118
28-12-2012 Quyết định số 3242/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử. 120
28-12-2012 Quyết định số 3245/QĐ-UBND về việc cấp bằng công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia. 122
52,831,374 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner