"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2008 Ngày 30 tháng 3 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-02-2008 Quyết định số 371/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp công lập. 03
04-03-2008 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tổ chức diễn tập PCBL - TKCN huyện Tuyên Hóa và xây dựng kế hoạch PCBL - TKCN của địa phương. 09
07-03-2008 Thông báo số 434/TB-UBND kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Lâm Phương tại Phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 02 năm 2008. 14
17-03-2008 Công văn số 522/UBND về việc bổ sung Phụ lục 4 kèm theo QĐ số 31/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Bình. 24
24-03-2008 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc triển khai điều tra doanh nghiệp và điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành, biên soạn hệ số chi phí trung gian. 30
25-03-2008 Quyết định số 526/QĐ-UBND về việc sáp nhập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh vào Sở Nội vụ; chuyển chức năng quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ Nhà nước và Trung tâm Lưu trữ từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sang Sở Nội vụ. 32
25-03-2008 Quyết định số 527/QĐ-UBND về việc hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại và Du lịch thành Sở Công thương; chuyển chức năng và tổ chức về du lịch của Sở Thương mại và Du lịch vào Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 35
25-03-2008 Quyết định số 528/QĐ-UBND về việc hợp nhất Sở Thủy sản với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình. 38
25-03-2008 Quyết định số 529/QĐ-UBND về việc hợp nhất Sở Thể dục Thể thao với Sở Văn hóa - Thông tin và tiếp nhận chức năng và tổ chức về Du lịch từ Sở Thương Mại và Du lịch; tiếp nhận chức năng và tổ chức về Gia đình từ Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 42
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-03-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND về nâng cao trách nhiệm và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 20
Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy
06-03-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn giai đoạn 2008 - 2010. 47
Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa
26-02-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ phát triển rừng. 56
53,357,865 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner