"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27 + 28           Năm 2009 Ngày 20 tháng 8 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
16-07-2009 Nghị quyết số 109/2009/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 04
16-07-2009 Nghị quyết số 110/2009/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 05
16-07-2009 Nghị quyết số 111/2009/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Phó Trưởng Ban và thành viên Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 06
16-07-2009 Nghị quyết số 112/2009/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Trưởng Ban và thành viên Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 07
16-07-2009 Nghị quyết số 113/2009/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, miễn nhiệm thành viên Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình Khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 09
16-07-2009 Nghị quyết số 114/2009/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 10
17-07-2009 Nghị quyết số 115/2009/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2008 - 2020. 11
17-07-2009 Nghị quyết số 116/2009/NQ-HĐND về việc quy định mới, điều chỉnh mức thu, tỷ lệ để lại một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. 25
17-07-2009 Nghị quyết số 117/2009/NQ-HĐND về việc quy định mức phụ cấp cho cán bộ công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh. 30
17-07-2009 Nghị quyết số 118/2009/NQ-HĐND phê chuẩn tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi năm 2010 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 32
17-07-2009 Nghị quyết số 119/2009/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. 36
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-07-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND về việc quy định mới, điều chỉnh mức thu, tỷ lệ để lại một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. 43
20-07-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND về việc quy định mức phụ cấp đối với cán bộ công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh. 48
21-07-2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại tài sản là cây trồng, hỗ trợ nuôi trồng thủy sản, phần lăng, mộ và hỗ trợ di chuyển để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 50
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-07-2009 Quyết định số 1583A/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 64
10-07-2009 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. 96
10-07-2009 Quyết định số 1758/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp bổ sung có mục tiêu của Trung ương năm 2009 hỗ trợ Chương trình bố trí dân cư cho các địa phương, đơn vị. 104
15-07-2009 Quyết định số 1786/QĐ-UBND về việc cấp bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia. 108
23-07-2009 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường quản lý công tác đào tạo hệ vừa làm vừa học và đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 110
28-07-2009 Quyết định số 1894/QĐ-UBND ban hành tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi năm 2010 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 113
29-07-2009 Quyết định số 1902/QĐ-UBND về việc phê duyệt định mức hỗ trợ thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010. 117
53,001,745 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner