"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33           Năm 2009 Ngày 30 tháng 11 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-10-2009 Quyết định số 2991/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển trồng cây lâm nghiệp phân tán giai đoạn 2010 - 2015 tỉnh Quảng Bình. 03
27-10-2009 Quyết định số 3063/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè - Thu năm 2009. 05
02-11-2009 Quyết định số 3123/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch mạng lưới cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2010. 07
09-11-2009 Quyết định số 3218/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch "Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 - 2012" thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008 - 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 08
11-11-2009 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tổ chức các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh trong 2 năm 2009 - 2010, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ III. 21
17-11-2009 Quyết định số 3307/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 25
19-11-2009 Quyết định số 3330/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ về công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 30
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-11-2009 Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND về việc thành lập và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình. 45
Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa
09-11-2009 Chỉ thị số 19/2009/CT-UBND về việc tăng cường công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2012 trên địa bàn huyện Minh Hóa. 50
Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa
10-10-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra huyện Tuyên Hóa. 53
53,029,387 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner