"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 30           Năm 2016 Ngày 05 tháng 7 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-06-2016 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình. 03
30-06-2016 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình. 11
30-06-2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình. 20
01-07-2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình. 29
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-06-2016 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường công tác thú y thủy sản. 41
17-06-2016 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 44
21-06-2016 Quyết định số 1846/QĐ-UBND về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2016. 49
24-06-2016 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. 52
53,344,003 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner