"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24           Năm 2008 Ngày 15 tháng 11 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-09-2008 Quyết định số 2379/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời mức thu phí tham quan điểm du lịch sinh thái Nước Moọc ư. 03
30-09-2008 Quyết định số 2405/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch mạng lưới cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2010. 05
03-10-2008 Quyết định số 2453/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế và khắc dấu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 07
03-10-2008 Quyết định số 2461/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác quặng sắt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 10
23-10-2008 Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 12
23-10-2008 Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. 16
31-10-2008 Quyết định số 2822/QĐ-UBND về việc công bố dịch lở mồm long móng gia súc. 19
04-11-2008 Quyết định số 2837/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức trợ cước vận chuyển tại Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 20
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-11-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình. 22
04-11-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Bình. 32
04-11-2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình. 37
04-11-2008 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình. 42
04-11-2008 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình. 53
53,011,319 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner