"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31 + 32           Năm 2015 Ngày 05 tháng 8 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
17-07-2015 Nghị quyết số 105/2015/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 03
17-07-2015 Nghị quyết số 106/2015/NQ-HĐND quy định nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 12
17-07-2015 Nghị quyết số 107/2015/NQ-HĐND về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Quảng Bình. 22
17-07-2015 Nghị quyết số 108/2015/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý). 24
Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch
14-07-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 93
14-07-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Bố Trạch năm 2014. 98
14-07-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND về việc thông qua nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hoàn Lão và vùng phụ cận đến năm 2030, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 104
14-07-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách huyện. 107
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
16-07-2015 Nghị quyết số 103/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 126
16-07-2015 Nghị quyết số 104/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 127
52,960,459 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner