"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22           Năm 2011 Ngày 10 tháng 4 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh
15-03-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Ninh thời kỳ 2011 - 2015. 04
15-03-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Ninh đến năm 2020. 09
15-03-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Quảng Ninh. 13
Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa
25-03-2011 Chỉ thị số 06/2011/CT-UBND về việc triển khai trồng rừng kinh tế và trồng cao su. 24
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-03-2011 Quyết định số 507/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 26
14-03-2011 Quyết định số 508/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 27
14-03-2011 Quyết định số 509/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 28
14-03-2011 Quyết định số 510/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 29
14-03-2011 Quyết định số 511/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 30
14-03-2011 Quyết định số 512/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 31
14-03-2011 Quyết định số 513/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 32
16-03-2011 Quyết định số 541/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 33
16-03-2011 Quyết định số 542/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 34
16-03-2011 Quyết định số 543/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục trung học cơ sở ư. 35
16-03-2011 Quyết định số 544/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 36
16-03-2011 Quyết định số 545/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 37
16-03-2011 Quyết định số 546/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 38
16-03-2011 Quyết định số 547/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 39
22-03-2011 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 40
24-03-2011 Quyết định số 598/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch tiết kiệm 10% chi thường xuyên đối với các cơ quan, đơn vị và các huyện, thành phố nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. 43
25-03-2011 Quyết định số 611/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh. 52
25-03-2011 Quyết định số 612/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch. 54
52,793,292 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner