"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2006 Ngày 30 tháng 11 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-09-2006 Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình Phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2006 - 2010. 03
11-09-2006 Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Bình. 24
11-09-2006 Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục giao đất làm nhà ở, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình và cá nhân theo cơ chế "Một cửa". 34
11-09-2006 Chỉ thị số 31/2006/CT-UBND về việc kiện toàn, củng cố và tăng cường hoạt động của tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, các doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh Quản lý. 44
27-09-2006 Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Bình. 46
06-10-2006 Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND về việc tạm thời không áp dụng đơn giá thuê đất tăng thêm trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. 55
06-10-2006 Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách khuyến khích phát triển thủy sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 57
11-10-2006 Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn. 65
11-10-2006 Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND về việc Quy định nhiệm vụ, quyền hạn về công tác nội vụ của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 83
06-11-2006 Quyết định số 46/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thủy sản Quảng Bình. 89
13-11-2006 Chỉ thị số 34/2006/CT-UBND về việc chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình. 97
Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh
03-07-2006 Quyết định số 328/2006/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện về phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII nhiệm kỳ 2005 - 2010. 100
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-11-2006 Chỉ thị số 33/CT-UBND về việc chấn chỉnh công tác đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư XDCB trong những tháng cuối năm 2006. 86
53,303,119 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner