"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2016 Ngày 20 tháng 01 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-12-2015 Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020. 03
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch
18-12-2015 Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 12
18-12-2015 Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Trạch năm 2016. 21
18-12-2015 Nghị quyết số 21/2015/NQ-HĐND về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2016. 32
18-12-2015 Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND về phân bổ vốn đầu tư phát triển huyện Quảng Trạch năm 2016. 46
18-12-2015 Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020. 52
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-12-2015 Quyết định số 3770/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực Quản lý công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 64
25-12-2015 Quyết định số 3775/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực Quản lý công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 89
29-12-2015 Quyết định số 3818/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2016. 107
29-12-2015 Quyết định số 3829/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử. 122
29-12-2015 Quyết định số 3830/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử. 123
46,380,392 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner