"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31           Năm 2016 Ngày 15 tháng 7 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
24-06-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND về thành lập Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình và đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình thành Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Quảng Bình. 03
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-07-2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình. 05
04-07-2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình. 15
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-06-2016 Quyết định số 1943/QĐ-UBND về việc bổ sung chỉ tiêu kế hoạch phát triển lớp, học sinh năm học 2016 - 2017. 26
01-07-2016 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016. 27
01-07-2016 Quyết định số 1964/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Lưu Trọng Lư lần thứ V. 35
05-07-2016 Quyết định số 1983/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu dịch vụ cung cấp tài liệu, bản đồ và file số thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. 39
08-07-2016 Quyết định số 2055/QĐ-UBND về việc bổ sung quy hoạch bến thủy nội địa (lần 3) vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 42
53,344,557 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner