"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25           Năm 2013 Ngày 05 tháng 8 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
18-07-2013 Nghị quyết số 62/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Bình đến năm 2030. 03
18-07-2013 Nghị quyết số 63/2013/NQ-HĐND về việc quy định mới, điều chỉnh một số loại phí, lệ phí và bãi bỏ các khoản đóng góp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 15
18-07-2013 Nghị quyết số 64/2013/NQ-HĐND về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch (lần thứ nhất). 18
18-07-2013 Nghị quyết số 65/2013/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI bầu. 33
18-07-2013 Nghị quyết số 66/2013/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 36
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-07-2013 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. 44
Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch
24-07-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Bố Trạch năm 2012. 46
24-07-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013. 51
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-07-2013 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan. 57
53,364,157 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner