"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37           Năm 2011 Ngày 05 tháng 11 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-10-2011 Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. 03
13-10-2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. 09
Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch
03-10-2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Bố Trạch. 11
Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới
26-09-2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND về xã hội hóa xây dựng vỉa hè thành phố Đồng Hới giai đoạn 2011 - 2015. 17
26-09-2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thành phố Đồng Hới. 21
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-09-2011 Quyết định số 2373/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2020. 30
21-09-2011 Quyết định số 2394/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể cấp nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 46
21-09-2011 Quyết định số 2404/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, tư pháp, văn thư, lưu trữ và các lĩnh vực khác do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 đã hết hiệu lực. 53
53,367,241 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner