"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10 + 11           Năm 2011 Ngày 10 tháng 2 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch
22-12-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn chi ngân sách địa phương năm 2011. 03
22-12-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2011. 44
22-12-2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 82
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-12-2010 Quyết định số 3728/QĐ-UBND về việc giao tổng chỉ tiêu biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2011. 87
04-01-2011 Quyết định số 07/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 30/11/2010 đã hết hiệu lực. 93
10-01-2011 Quyết định số 80/QĐ-UBND qUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Quyết định, Chỉ thị) của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2011. 96
10-01-2011 Quyết định số 82/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011. 100
52,907,367 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner