"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2015 Ngày 10 tháng 01 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-12-2014 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
18-12-2014 Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015. 18
Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch
24-12-2014 Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 20
24-12-2014 Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2015. 25
24-12-2014 Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2015. 55
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-12-2014 Quyết định số 3706/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng áp dụng tại UBND cấp huyện tỉnh Quảng Bình. 112
19-12-2014 Quyết định số 3707/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng áp dụng tại UBND cấp xã tỉnh Quảng Bình. 125
53,351,919 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner