"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2021 Ngày 05 tháng 6 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-05-2021 Quyết định số 1333/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình. 03
12-05-2021 Quyết định số 1334/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình. 08
13-05-2021 Quyết định số 1357/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình. 11
13-05-2021 Quyết định số 1363/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính về Vị trí việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình. 14
18-05-2021 Quyết định số 1416/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của các Cơ sở giáo dục mầm non, Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 17
18-05-2021 Quyết định số 1417/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tổ chức - Biên chế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 21
19-05-2021 Quyết định số 1426/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tổ chức phi Chính phủ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình. 28
20-05-2021 Quyết định số 1432/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 34
20-05-2021 Quyết định số 1433/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình. 42
20-05-2021 Quyết định số 1445/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 61
20-05-2021 Quyết định số 1449/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của các Cơ sở giáo dục Tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 65
52,974,749 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner