"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2015 Ngày 31 tháng 01 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-12-2014 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư đối với cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh nhà hàng ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh
22-12-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 09
22-12-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND về phân bổ nguồn vốn chi đầu tư phát triển năm 2015. 19
22-12-2014 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 23
22-12-2014 Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2015. 28
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch
22-12-2014 Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Trạch năm 2015. 64
22-12-2014 Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và vốn đầu tư phát triển của huyện Quảng Trạch năm 2015. 71
22-12-2014 Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND về kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Quảng Trạch năm 2015. 89
22-12-2014 Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 95
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-12-2014 Quyết định số 3866/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2015. 104
52,746,317 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner