"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33 + 34           Năm 2013 Ngày 25 tháng 10 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới
25-09-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của phường Phú Hải. 03
25-09-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của phường Đồng Phú. 13
25-09-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của phường Nam Lý. 22
25-09-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của phường Đức Ninh Đông. 31
25-09-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của phường Hải Đình. 42
25-09-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của phường Bắc Nghĩa. 52
25-09-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của phường Đồng Mỹ. 62
25-09-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của phường Bắc Lý. 72
25-09-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của phường Hải Thành. 81
25-09-2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của phường Đồng Sơn. 89
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-09-2013 Quyết định số 2359/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời mức thu, cơ quan tổ chức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng; tỷ lệ % phân chia phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa qua khu vực các cửa khẩu của tỉnh Quảng Bình. 99
30-09-2013 Quyết định số 2384/QĐ-UBND ban hành “Chương trình hành động áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2013 - 2020”. 104
03-10-2013 Chỉ thị số 13/CT-UBND về tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP, ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê. 115
03-10-2013 Quyết định số 2406/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020" theo Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. 117
53,050,864 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner