"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25           Năm 2008 Ngày 30 tháng 11 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-10-2008 Quyết định số 2683/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Phân cấp quản lý các di tích - danh thắng tỉnh Quảng Bình. 03
04-11-2008 Quyết định số 2840/QĐ-UBND về việc kiện toàn Trung tâm Lưu trữ tỉnh Quảng Bình. 20
14-11-2008 Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2009. 22
14-11-2008 Quyết định số 2955/QĐ-UBND về việc quy định tiêu chuẩn và quy trình xét duyệt công nhận chính quyền xã, phường, thị trấn vững mạnh hàng năm. 25
17-11-2008 Quyết định số 2962/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2009. 45
18-11-2008 Quyết định số 2990/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các huyện, thành phố. 49
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-11-2008 Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình. 33
Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa
12-11-2008 Chỉ thị số 18/2008/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Minh Hóa. 57
52,831,006 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner