"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2009 Ngày 10 tháng 7 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-06-2009 Quyết định số 1383/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên công trình và vốn đầu tư thuộc nguồn vốn bãi ngang cồn bãi năm 2009 tại biểu Phụ lục Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 03
18-06-2009 Quyết định số 1420/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng công trình do Dự án Giảm nghèo khu vực miền Trung - tỉnh Quảng Bình đầu tư. 05
18-06-2009 Quyết định số 1432/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 12
19-06-2009 Quyết định số 1448/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 14
19-06-2009 Quyết định số 1456/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí do ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho các đơn vị thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí. 18
26-06-2009 Quyết định số 1508/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới giáo dục trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2015. 21
29-06-2009 Quyết định số 1519/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới đến năm 2010. 32
30-06-2009 Quyết định số 1555/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch vốn tại mục IV, V của Phụ lục I vốn Chương trình 135 kèm theo Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 39
06-07-2009 Quyết định số 1673/QĐ-UBND về việc "Phân bổ vốn trả nợ cho các công trình nhỏ lẻ đã hoàn thành tại Quyết định số 34/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh". 47
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy
12-06-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện. 51
52,994,875 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner