"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17           Năm 2009 Ngày 15 tháng 6 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-05-2009 Quyết định số 1141/QĐ-UBND về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Xây dựng. 03
29-05-2009 Quyết định số 1154/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 07
29-05-2009 Quyết định số 1155/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 08
29-05-2009 Quyết định số 1156/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 09
29-05-2009 Quyết định số 1157/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 10
29-05-2009 Quyết định số 1158/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 11
29-05-2009 Quyết định số 1159/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 12
29-05-2009 Quyết định số 1160/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 13
29-05-2009 Quyết định số 1161/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Phát triển nguồn nhân lực qua đào tạo nghề tỉnh Quảng Bình đến năm 2010 và 2015". 14
01-06-2009 Quyết định số 1173/QĐ-UBND phê duyệt Đơn giá nhân công phục vụ công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào. 27
08-06-2009 Quyết định số 1224/QĐ-UBND về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về lĩnh vực cai nghiện phục hồi. 29
09-06-2009 Quyết định số 1315/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án Hỗ trợ đầu tư phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2009 - 2015 Công ty Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình. 38
09-06-2009 Quyết định số 1318/QĐ-UBND về việc phân bổ nguồn vốn cho vay phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn năm 2009. 42
11-06-2009 Quyết định số 1351/QĐ-UBND về việc quy định mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010 tại tỉnh Quảng Bình. 52
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-06-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND về việc quy định giá bán nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 24
09-06-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND về việc đổi tên Chi cục và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình. 31
10-06-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND về việc đổi tên Chi cục và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình. 45
53,341,242 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner