"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2009 Ngày 10 tháng 01 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-12-2008 Nghị quyết số 103/2008/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2009. 03
11-12-2008 Nghị quyết số 104/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 08
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-12-2008 Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh. 22
17-12-2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND về việc quy định hoạt động đo đạc và bản đồ. 80
19-12-2008 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình. 90
22-12-2008 Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2015 (phần cát, sỏi lòng sông). 107
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-12-2008 Quyết định số 3166/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý thông tin liên lạc giữa các tàu, các tổ đoàn kết khai thác hải sản trên biển với các cơ quan quản lý trên đất liền ở địa bàn tỉnh Quảng Bình. 16
15-12-2008 Quyết định số 3272/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án “Phát triển nguồn nhân lực qua đào tạo nghề tỉnh Quảng Bình đến năm 2010 và 2015. 25
15-12-2008 Quyết định số 3284/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. 44
17-12-2008 Quyết định số 3324/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Điều dưỡng luân phiên người có công tỉnh Quảng Bình. 88
19-12-2008 Chỉ thị số 30/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009. 102
19-12-2008 Quyết định số 3382/QĐ-UBND về việc công bố hết dịch lở mồm long móng gia súc. 106
23-12-2008 Quyết định số 3417/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, loại bỏ một số danh mục phẫu thuật, thủ thuật tại Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. 112
52,937,844 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner