"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21           Năm 2007 Ngày 10 tháng 11 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-10-2007 Quyết định số 2429/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch rà soát văn bản liên quan đến công tác quy hoạch. 02
05-10-2007 Quyết định số 2430/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ rà soát theo quy định tại Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. 06
31-10-2007 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tăng cường công tác kiểm tra, bình ổn giá cả thị trường hàng hóa thiết yếu sau bão lũ. 59
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-10-2007 Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. 11
19-10-2007 Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ban hành "Chương trình Phát triển y tế giai đoạn 2006 - 2010" thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 18 tháng 9 năm 2006 của Tỉnh ủy Quảng Bình. 36
53,366,119 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner