"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 43 + 44           Năm 2012 Ngày 20 tháng 12 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-12-2012 Nghị quyết số 52/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2011. 04
08-12-2012 Nghị quyết số 53/2012/NQ-HĐND về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2013. 10
08-12-2012 Nghị quyết số 54/2012/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung tỷ lệ điều tiết tại Nghị quyết số 146/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV. 23
08-12-2012 Nghị quyết số 55/2012/NQ-HĐND quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 27
21-12-2012 Nghị quyết số 57/2012/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2013. 29
21-12-2012 Nghị quyết số 58/2012/NQ-HĐND về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2013. 41
21-12-2012 Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND về phân bổ vốn đầu tư phát triển của tỉnh Quảng Bình năm 2013. 55
08-12-2012 Nghị quyết số 60/2012/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013. 64
08-12-2012 Nghị quyết số 61/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 72
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
05-12-2012 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 84
05-12-2012 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 86
08-12-2012 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND về việc quyết định tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2013 của tỉnh Quảng Bình. 87
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-12-2012 Quyết định số 2982/QĐ-CT về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản Nhà nước. 89
04-12-2012 Quyết định số 3005/QĐ-CT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Quảng Bình. 98
10-12-2012 Chỉ thị số 29/CT-UBND về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 107
13-12-2012 Quyết định số 3074/QĐ-CT về việc xếp hạng di tích lịch sử. 111
14-12-2012 Chỉ thị số 30/CT-UBND về việc tăng cường công tác vận động Hiến máu tình nguyện giai đoạn 2012 - 2015. 113
53,340,813 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner