"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 32 + 33           Năm 2012 Ngày 05 tháng 8 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-07-2012 Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND về việc thông qua địa điểm xây dựng thị trấn huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 04
11-07-2012 Nghị quyết số 39/2012/NQ-HĐND đặt tên đường thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy (lần thứ nhất). 06
11-07-2012 Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND về công nhận năm hình thành tỉnh Quảng Bình. 14
12-07-2012 Nghị quyết số 42/2012/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi và kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 15
12-07-2012 Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 24
12-07-2012 Nghị quyết số 45/2012/NQ-HĐND về bổ sung dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2012. 32
12-07-2012 Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND về Chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học giai đoạn 2012 - 2015. 34
12-07-2012 Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND về việc quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu các hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 36
12-07-2012 Nghị quyết số 48/2012/NQ-HĐND về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012 Danh mục dự án cầu Nhật Lệ 2. 38
12-07-2012 Nghị quyết số 49/2012/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 40
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-07-2012 Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 49
Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch
18-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012. 66
18-07-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Bố Trạch năm 2011. 72
18-07-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bố Trạch đến năm 2020. 74
Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa
20-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 80
20-07-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND về việc bố trí địa điểm xây dựng Công viên thiếu nhi và Nhà văn hóa tiểu khu 1, thị trấn Quy Đạt. 85
20-07-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND thông qua việc giữ nguyên phân loại đơn vị hành chính huyện Minh Hóa. 87
20-07-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã, huyện Minh Hóa. 89
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-07-2012 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND đặt tên đường thành phố Đồng Hới (lần thứ 5). 91
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-07-2012 Quyết định số 1686/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 107
53,267,015 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner