"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2007 Ngày 05 tháng 01 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-12-2006 Nghị quyết số 59/2006/NQ-HĐND về bãi bỏ, điều chỉnh và quy định mới mức thu và tỷ lệ sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. 03
07-12-2006 Nghị quyết số 61/2006/NQ-HĐND về thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2007 của tỉnh Quảng Bình. 14
08-12-2006 Nghị quyết số 62/2006/NQ-HĐND về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2007. 16
08-12-2006 Nghị quyết số 63/2006/NQ-HĐND về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Quảng Bình năm 2007. 48
08-12-2006 Nghị quyết số 64/2006/NQ-HĐND về phương án thực hiện lộ trình tăng phí nước thải, chất thải rắn đối với Dự án vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình. 61
08-12-2006 Nghị quyết số 65/2006/NQ-HĐND về bổ sung số lượng và mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. 64
08-12-2006 Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. 66
08-12-2006 Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2007. 73
26-12-2006 Nghị quyết số 133/TT-HĐND v/v Đính chính các Nghị quyết số 58, số 59 ngày 07/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 76
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-12-2006 Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kế hoạch số 15-KH/TU, ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 79
18-12-2006 Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND về việc "Ban hành tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2010". 90
18-12-2006 Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2007 và thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn năm 2007 - 2010 tỉnh Quảng Bình. 98
21-12-2006 Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 111
52,935,227 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner