"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2013 Ngày 20 tháng 01 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch
25-12-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 03
25-12-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) của thị trấn Nông Trường Việt Trung. 09
25-12-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Bố Trạch. 13
25-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) của thị trấn Hoàn Lão. 18
25-12-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Bố Trạch. 22
25-12-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã của huyện Bố. 24
25-12-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND về việc thông qua Phương án đặt tên đường thị trấn Hoàn Lão. 26
25-12-2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn chi ngân sách địa phương năm 2013. 28
25-12-2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2013. 84
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-12-2012 Quyết định số 3081/QĐ-CT về việc xếp hạng di tích lịch sử. 112
20-12-2012 Quyết định số 3119/QĐ-CT về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu hạ tầng xã hội ngoài hàng rào Khu công nghiệp Cam Liên, tỷ lệ 1/2000. 114
20-12-2012 Quyết định số 3128/QĐ-CT phê duyệt trữ lượng đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường trong "Báo cáo thăm dò mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Lèn Con Rào Trù, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình". 118
52,856,916 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner