"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 32           Năm 2009 Ngày 25 tháng 10 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-09-2009 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Quảng Bình. 03
28-09-2009 Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình. 10
28-09-2009 Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình. 19
30-09-2009 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình) các công trình xây dựng từ nguồn vốn ngân sách. 31
30-09-2009 Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 35
Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa
08-10-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế công tác văn thư - lưu trữ huyện Tuyên Hóa. 44
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-09-2009 Quyết định số 2726/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Quy hoạch tài nguyên trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình. 29
53,340,479 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner