"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2006 Ngày 15 tháng 11 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
20-07-2006 Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2001 - 2010, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2006 - 2010 đối với đất an ninh, đất hoạt động khoáng sản. 03
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-07-2006 Chỉ thị số 24/2006/CT-UBND về việc kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan tư pháp các cấp. 30
21-08-2006 Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại tài sản để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 34
21-08-2006 Quyết định số 34/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt "Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính và cán bộ, công chức cơ sở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 - 2010". 66
22-08-2006 Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND về việc quy định mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 73
22-08-2006 Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND về việc phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2007 - 2010 tỉnh Quảng Bình. 79
24-08-2006 Chỉ thị số 26/2006/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2006 - 2007. 99
25-08-2006 Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND về việc định giá tính lệ phí trước bạ đối với tàu thuyền vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 103
30-08-2006 Chỉ thị số 29/2006/CT-UBND về việc tăng cường quản lý Nhà nước trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. 111
01-09-2006 Chỉ thị số 30/2006/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010 theo Quyết định số 201/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ. 114
Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh
19-01-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND về việc chi ngân sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006. 118
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-06-2006 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007. 23
18-07-2006 Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho hoạt động đánh bắt hải sản trên biển, đặc biệt là đánh bắt xa bờ. 32
25-08-2006 Chỉ thị số 27/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác thu nộp thuế 6 tháng cuối năm 2006. 105
28-08-2006 Chỉ thị số 28/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm, cúm A(H5N1) ở người và dịch lở mồm long móng ở gia súc. 109
52,926,631 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner