"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16           Năm 2010 Ngày 15 tháng 4 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
30-03-2010 Nghị quyết số 133/2010/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 03
30-03-2010 Nghị quyết số 134/2010/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 04
30-03-2010 Nghị quyết số 135/2010/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 05
Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới
26-03-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới. 35
26-03-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới. 39
26-03-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới. 46
26-03-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới. 53
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-03-2010 Quyết định số 568/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Đoàn Luật sư Quảng Bình. 06
24-03-2010 Quyết định số 579/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ đầu tư hạ tầng các chợ năm 2010. 29
24-03-2010 Quyết định số 580/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn thực hiện Quyết định số 548/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ thay thế xe công nông, xe lôi máy, xe cơ giới 3 bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh thuộc diện đình chỉ tham gia giao thông. 32
53,348,842 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner