"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 34           Năm 2019 Ngày 25 tháng 10 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-09-2019 Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ban hành định mức đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
07-10-2019 Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 12
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-09-2019 Chỉ thị số 13/CT-UBND về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025. 23
26-09-2019 Quyết định số 3655/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp theo dõi, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng. 29
16-10-2019 Quyết định số 3925/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Quảng Bình. 37
16-10-2019 Quyết định số 3926/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 42
17-10-2019 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình. 48
52,957,071 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner