"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26           Năm 2010 Ngày 20 tháng 9 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-08-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình. 03
16-08-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình. 16
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-08-2010 Quyết định số 1875/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình. 11
09-08-2010 Quyết định số 1891/QĐ-UBND về việc giao số lượng trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật tham gia tổ công tác tại các xã thuộc huyện Minh Hóa theo Nghị quyết số 30a của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo. 13
19-08-2010 Quyết định số 2019/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch phát triển ngành Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030. 26
31-08-2010 Quyết định số 2147/QĐ-UBND về việc chuyển đổi Trường Trung học phổ thông bán công Lệ Thủy sang công lập tự chủ tài chính. 36
31-08-2010 Quyết định số 2148/QĐ-UBND về việc chuyển đổi Trường Trung học phổ thông bán công Nam Quảng Trạch sang công lập tự chủ tài chính. 38
31-08-2010 Quyết định số 2149/QĐ-UBND về việc chuyển đổi Trường Trung học phổ thông bán công Bố Trạch sang công lập tự chủ tài chính. 40
31-08-2010 Quyết định số 2150/QĐ-UBND về việc chuyển đổi Trường Trung học phổ thông bán công Quảng Ninh sang công lập tự chủ tài chính. 42
31-08-2010 Quyết định số 2151/QĐ-UBND về việc chuyển đổi Trường Trung học phổ thông bán công Quảng Trạch sang công lập tự chủ tài chính. 44
31-08-2010 Quyết định số 2152/QĐ-UBND về việc chuyển đổi Trường Trung học phổ thông bán công Bắc Quảng Trạch sang công lập và sáp nhập vào Trường Trung học phổ thông số 3 Quảng Trạch. 46
01-09-2010 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011. 48
01-09-2010 Quyết định số 2192/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, tỉnh Quảng Bình. 53
52,937,954 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner