"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2013 Ngày 30 tháng 01 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-12-2012 Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2013 cho các doanh nghiệp, các cơ quan và đơn vị thuộc tỉnh. 03
22-12-2012 Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách các huyện, thành phố năm 2013. 48
26-12-2012 Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 78
28-12-2012 Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình. 86
Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy
18-12-2012 Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013. 93
18-12-2012 Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động, giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013. 101
18-12-2012 Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân huyện. 108
18-12-2012 Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Lệ Thủy năm 2013. 110
52,809,585 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner