"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nội vụ - Ngoại vụ (Năm 2007)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 9 văn bản thuộc lĩnh vực Nội vụ - Ngoại vụ được ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2007 Quyết định số 3103/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2008.
10-12-2007 Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2007 - 2010.
08-12-2007 Nghị quyết số 82/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua phân loại đơn vị hành chính tỉnh Quảng Bình.
07-12-2007 Nghị quyết số 79/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2008 của tỉnh Quảng Bình.
28-09-2007 Quyết định số 2362/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.
12-07-2007 Nghị quyết số 68/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2010.
21-05-2007 Quyết định số 1079/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức công tác tại các huyện, các xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
07-03-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và biên chế của tỉnh Quảng Bình.
15-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
51,166,082 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner