"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2015           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 137 văn bản được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2015 Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020.
30-12-2015 Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tỷ lệ điều tiết khoản thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
26-12-2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2016.
26-12-2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về dự toán thu, chi ngân sách huyện, phân bổ vốn đầu tư phát triển và chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện năm 2016.
26-12-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.
26-12-2015 Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về phân bổ kinh phí từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản năm 2015 - 2016.
26-12-2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.
24-12-2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới năm 2016.
24-12-2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2016.
24-12-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2014.
24-12-2015 Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về việc điều chỉnh, bổ sung một số nhiệm vụ chi thuộc dự toán ngân sách nhà nước thành phố năm 2015.
24-12-2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2016.
24-12-2015 Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND ngày 16/10/2015 của HĐND thành phố về Kế hoạch bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2016 của thành phố Đồng Hới (nguồn vốn ngân sách thành phố quản lý).
24-12-2015 Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.
24-12-2015 Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.
22-12-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho các cơ quan, đơn vị cấp huyện và các xã, thị trấn.
22-12-2015 Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025.
21-12-2015 Nghị quyết số 113/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về Chương trình hoạt động giám sát, khảo sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016.
21-12-2015 Nghị quyết số 114/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.
21-12-2015 Nghị quyết số 115/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Ninh năm 2016.
Chuyển tới trang:  /7     Số văn bản mỗi trang: 
53,340,742 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner