"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2021           Ủy ban nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 51 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2021:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2021 Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình.
28-12-2021 Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp thỏa thuận xây dựng, công bố hoạt động, công bố lại, gia hạn hoạt động và công bố đóng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên các tuyến đường thủy nội địa thuộc địa bàn tỉnh Quảng Bình.
19-12-2021 Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” giữa Cơ quan nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
10-12-2021 Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh qĐ Ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Quảng Bình.
03-12-2021 Quyết định số 47/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh qĐ quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình QĐ.
01-12-2021 Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh qĐ Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Quảng Bình chưa được quy định tại Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
26-11-2021 Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh qĐ ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
23-11-2021 Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh qĐ Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc, vị trí việc làm của tỉnh Quảng Bình.
23-11-2021 Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh qĐ Ban hành Quy định một số nội dung về phân công, phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.
09-11-2021 Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh quy định một số chỉ tiêu trong phương pháp thặng dư làm căn cứ xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
22-10-2021 Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực giao thông vận tải.
12-10-2021 Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ toàn bộ 03 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực văn hóa và thể thao.
05-10-2021 Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 và Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 07/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.
30-09-2021 Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
29-09-2021 Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
22-09-2021 Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.
17-09-2021 Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích đất để tách khu đất thực hiện dự án đầu tư thành dự án độc lập khi giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
15-09-2021 Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực Nội vụ.
13-09-2021 Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp, ủy quyền trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
13-09-2021 Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp, ủy quyền trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
43,692,123 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner