"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 100 văn bản được ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2006 Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2007.
26-12-2006 Nghị quyết số 133/TT-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Đính chính các Nghị quyết số 58, số 59 ngày 07/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
25-12-2006 Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạm thời một số điểm về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức dự bị, công chức và viên chức tỉnh Quảng Bình.
25-12-2006 Quyết định số 59/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong lĩnh vực quản lý biên giới lãnh thổ quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
25-12-2006 Quyết định số 60/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án thực hiện lộ trình tăng phí nước thải, chất thải rắn đối với Dự án vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình.
25-12-2006 Quyết định số 61/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ, điều chỉnh và quy định mới một số mức thu và tỷ lệ sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
25-12-2006 Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sử dụng kết dư ngân sách tỉnh.
21-12-2006 Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế về vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
18-12-2006 Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kế hoạch số 15-KH/TU, ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Quảng Bình đến năm 2020.
18-12-2006 Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc "Ban hành tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2010".
18-12-2006 Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2007 và thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn năm 2007 - 2010 tỉnh Quảng Bình.
18-12-2006 Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh "Về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2007 cho các doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh; nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh năm 2007 cho ngân sách địa phương các huyện, thành phố".
08-12-2006 Nghị quyết số 62/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2007.
08-12-2006 Nghị quyết số 63/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Quảng Bình năm 2007.
08-12-2006 Nghị quyết số 64/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án thực hiện lộ trình tăng phí nước thải, chất thải rắn đối với Dự án vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình.
08-12-2006 Nghị quyết số 65/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung số lượng và mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.
08-12-2006 Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007.
08-12-2006 Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2007.
07-12-2006 Nghị quyết số 55/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành các tiêu chí, định mức chi đầu tư phát triển giai đoạn 2007 - 2010.
07-12-2006 Nghị quyết số 56/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2007 và thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2007 - 2010 tỉnh Quảng Bình.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
52,946,782 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner