"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2021           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 46 văn bản được ban hành trong năm 2021:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-09-2021 Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích đất để tách khu đất thực hiện dự án đầu tư thành dự án độc lập khi giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
15-09-2021 Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực Nội vụ.
13-09-2021 Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp, ủy quyền trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
13-09-2021 Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp, ủy quyền trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
09-09-2021 Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình.
25-08-2021 Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
24-08-2021 Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026.
16-08-2021 Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban dân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
16-08-2021 Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban dân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực y tế.
13-08-2021 Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ một phần Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh Quảng Bình.
13-08-2021 Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí, lệ phí trong cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
13-08-2021 Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kéo dài thời gian áp dụng các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để thu học phí năm học 2021 - 2022 đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
13-08-2021 Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh giảm mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh đối với các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2022.
13-08-2021 Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định một số nội dung chi, mức chi phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
13-08-2021 Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ sáng tạo khoa học và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025.
13-08-2021 Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hưởng phụ cấp hàng tháng đối với Thôn đội trưởng và trợ cấp ngày công lao động cho lực lượng dân quân.
11-08-2021 Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
29-07-2021 Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số chỉ tiêu trong phương pháp thặng dư làm căn cứ xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
29-07-2021 Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không qua hình thức đấu giá; đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước; khung giá cho thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
28-07-2021 Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức bồi thường, hỗ trợ các loại cây trồng, vật nuôi là thủy sản, phần lăng, mộ và chi phí di chuyển trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
42,216,803 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner