"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2012           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 127 văn bản được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2012 Nghị quyết số 185/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
28-12-2012 Nghị quyết số 186/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về Kế hoạch sử dụng đất năm 2013.
28-12-2012 Nghị quyết số 187/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về Dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013 của huyện Quảng Trạch.
28-12-2012 Nghị quyết số 188/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2013.
28-12-2012 Nghị quyết số 189/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch về phân bổ vốn đầu tư phát triển huyện Quảng Trạch năm 2013.
28-12-2012 Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình.
26-12-2012 Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
25-12-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2013 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện; nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp huyện năm 2013 cho ngân sách các xã, thị trấn.
25-12-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
25-12-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) của thị trấn Nông Trường Việt Trung.
25-12-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Bố Trạch.
25-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) của thị trấn Hoàn Lão.
25-12-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Bố Trạch.
25-12-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã của huyện Bố.
25-12-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc thông qua Phương án đặt tên đường thị trấn Hoàn Lão.
25-12-2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn chi ngân sách địa phương năm 2013.
25-12-2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2013.
25-12-2012 Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về Dự toán thu, chi ngân sách huyện, phân bổ vốn đầu tư phát triển và chi thường xuyên ngân sách Nhà nước huyện năm 2013.
25-12-2012 Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
25-12-2012 Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa về Chương trình hoạt động Hội đồng nhân dân huyện năm 2013.
Chuyển tới trang:  /7     Số văn bản mỗi trang: 
53,194,394 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner